No part of this page may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise) without the prior written permission of the copyright owner. The images may never be considered to be in the public domain. Any rights not expressly granted herein are reserved.

Please respect the copyright! Most of the images on this site, and many more in our files, are available for use in publishing applications. Please direct your inquiries to .

We use Digimarc Electronic Signatures in images. Digimarc is a registered trademark of Digimarc Corporation.


Upphovsrättslagen ger upphovsmannen rättsligt skydd till sitt verk. Precis som exempelvis patenträtten skyddar uppfinnarens konstruktion skyddar upphovsrättslagen bildens återgivning av ett motiv. Att visa respekt för upphovsmannens verk är en självklarhet för alla seriösa bildköpare. Att alltid fråga först är en bra tumregel. Här får du endast en kort vägledning om upp hovsrättslagen. Den gör inga anspråk på att svara exakt på alla frågor in i minsta detalj. Har du funderingar, kontakta alltid någon av yrkesorganisationerna som du finner längst ner på sidan. Införandet av fotografi i upphovsrättslagen gäller från och med den 1 juli 1994.

Vad är bild och original? Med bild menas olika typer av bilder, som till exempel fotografier, teckningar, illustrationer eller collage. Med original menas den bild som upphovsmannen levererar.

Vad gäller vid köp av arkivbild? Vid köp av arkivbild köper du endast rätten att använda bilden i ett bestämt sammanhang. Den levererade bilden ska alltid returneras i oskadat skick efter användandet. Vid publicering skall fotografens och bildbyråns namn alltid anges. Återanvänds bilden måste Sofia fotografer alltid ha fått lämna sitt godkännande i förväg.

Vem äger bilden? Äganderätten till den levererade bilden är alltid upphovsmannens.

Hur får bilden användas? En bild får bara användas i det sammanhang som har överenskommits med Sofia fotografer. Det gäller till exempel en viss typ av trycksak, upplagestorlek och spridning. Skulle något ändras efter överenskommelsen måste Sofia fotografer först kontaktas.

Vad gäller när bilden ska återanvändas? Så snart en bild ska återanvändas måste Sofia fotografer kontaktas. Tänk på att återanvändning innebär ny bildredovisning och ersättning.

Får bilden ändras? Ingen ändring får göras i bilden utan Sofia fotografers tillstånd. Det gäller beskärningar, retuscher, digital manipulering eller andra metoder. Ibland finns dock en praxis där beskärning av bilden kan tillåtas, förutsatt att dess innehåll inte förvanskas. Men Sofia fotografer ska då känna till beskärningen i förväg.

Hur länge är bilden skyddad? Ensamrätten att bestämma över bilden gäller i 50 år efter upphovsmannens dödsår. En fotografisk bild som inte betraktas som verk är istället skyddad i 50 år efter framställningsåret. För att betraktas som verk måste bilden ha en viss individualitet, originalitet och särprägel. Med det menas att två personer, oberoende av varandra, inte ska kunna framställa samma bild.

Får jag göra nya exemplar? Nya exemplar av bilden får inte framställas utan Sofia fotografers tillstånd, oavsett om det sker i tidningar, trycksaker eller som fotostatkopior etc.

Får bilden överföras till data? Att överföra en bild till ett digitalt system är detsamma som att framställa ett nytt exemplar. Det gäller även vid överföring av en bild från ett digitalt system till ett annat eller vid utskrift av bilden. Sofia fotografer måste därför alltid först ge sitt tillstånd. Numera är digital lagring av bilder ett moment i tryckprocessen. Sofia fotografers medgivande till att en bild får tryckas anses också gälla nödvändig tryckteknisk lagring. Men den lagrade bilden får inte användas i något annat sammanhang utan måste avlägsnas efter produktionen.

Får bilden användas på Internet (WWW = World Wide Web)? För användning av bilden på Internet gäller samma regler som ovan.

Om du undrar över något kan du  eller...

Svenska Fotografers Förbund (SFF)
Götgatan 48, 1 tr, 118 26 Stockholm
Telefon 08-640 21 80, Telefax 08-641 22 1

Bildkonst Upphovsrätt Sverige (BUS)
Dalagatan 7, 111 23 Stockholm
Telefon 08-10 70 90, Telefax 08-10 64 80

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk hittar man på Juridiskt forum...